Bài học quý giá giúp chúng ta sống tốt hơn

Bài học quý giá giúp chúng ta sống tốt hơn 1. Trong thương trường, đừng mong đợi sự giúp đỡ của người khác dành cho bạn, bởi đối với bất cứ ai, tiền không bao giờ đủ. (Học cách cho đi) 2. Những người giúp đỡ bạn là những người bạn tốt có đạo nghĩa, những người không giúp bạn... đọc tiếp