Lời Phật dạy 

10 nguyên nhân của hối tiếc

10 nguyên nhân của hối tiếc Những người muốn đạt đến giải thoát và Phật tánh toàn giác trước tiên nên tham thiền về mười điều này, chúng là những nguyên nhân của hối tiếc. (1) Đã có được thân người khó có, tự do và đầy đủ, vậy mà lãng phí cuộc đời, thì thật là một nguyên nhân... đọc tiếp