Bạn đã làm Phật sự hết lòng chưa?

Bạn đã làm Phật sự hết lòng chưa? Đa phần các bạn phát tâm làm phật sự rất hăng hái buổi đầu. Thế nhưng sau đó lại rất dễ ra đi vì những lý do rất đơn giản: • Vì bận • Vì giận • Vì thấy đang bị làm phiền • Vì đề nghị của mình không được đáp... đọc tiếp