Buông Là Một Loại Trí Tuệ, Người Biết Buông Mới Thực Là Người Hạnh Phúc

Con người ta nếu như có thể hiểu được “buông” thì ấy chính là bậc trí giả. Buông là biểu hiện của từ bi, trí tuệ và sự trưởng thành….

Read more »

Vứt Bỏ Hay Chưa?

Câu chuyện 1: Có hai vị nhà sư vô rừng đốn củi. Khi hai người đi đến một con suối ở ven rừng, hai người rất hốt hoảng khi thấy…

Read more »