Bài thơ Đừng Tưởng đọc thấm đến từng câu

Bài thơ Đừng Tưởng đọc thấm đến từng câu Nếu thấy ý nghĩa trong cuộc sống bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Đừng tưởng cứ núi là cao.. Cứ sông là chảy, cứ ao là tù Đừng tưởng cứ dưới là ngu.. Cứ trên là sáng cứ tu là hiền Đừng tưởng cứ đẹp là tiên.. Cứ... đọc tiếp