Bớt Nghe Bớt Nói Bớt Nhìn

Hai người ngồi cãi nhau: – 1 người nói: 4×4=16 – 1 người nói: 4×4=17 2 người cãi nhau không ai chịu ai, bèn lên quan xử, sau khi nghe…

Read more »